Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Tarvittavien ympäristöselvitysten tekemisestä huolehtii hanketta suunnitteleva taho ja selvityksen suorittamista ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva ELY -keskus.

Tuulivoimahanke vaatii YVA-lain mukaisen menettelyn soveltamista 1.6.2011 alkaen aina, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia. Hankekokonaisuuteen katsotaan kuuluvan myös rakentamiseen, käyttöön ja huoltoon tarvittavat rakenteet. Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa myös pienempään kuin 10 tuulivoimalan tai kokonaisteholtaan alle 30 MW:n hankkeeseen, mikäli sen ympäristövaikutukset olisivat todennäköisesti merkittävästi haitallisia.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi. Ensin hanketoimija laatii ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja toimittaa sen yhteysviranomaiselle (ELY-keskus). Arviointiohjelmassa kuvataan, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana selvitetään sekä miten arviointi ja siihen liittyvä tiedottaminen ja vaikutusalueella asuvien osallistuminen arviointiin järjestetään.

Toisessa vaiheessa hanketoimija tekee arviointiselostuksen, johon kootaan ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot, sekä yhteysviranomaisen oma lausunto. Prosessin aikana yhteysviranomainen myös tiedottaa YVA-menettelyn etenemisestä kuntalaisille järjestämällä muun muassa yleisötilaisuuksia yhdessä hanketoimijan kanssa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy kun yhteysviranomainen on antanut lausunnon arviointiselostuksesta. YVA-menettelyyn voivat osallistua tahot, joita asia koskee.


Vaikutusmahdollisuudet kaavoituksessa ja YVA-menettelyssäKuva: Voimaa tuulesta – Tuulivoiman rakentaminen osaksi elinympäristöä -esite. © YM, TEM ja Motiva OySivua päivitetty viimeksi 26.2.2016

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä