Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Voimalan sijoittaminen

Tuulivoimaloiden sijoittamiseen vaikuttavat keskeisesti teknistaloudelliset tekijät sekä sijaintialueiden ympäristöarvot ja muu alueidenkäyttö. Ympäristötekijöiden vaikutuksista laitosten sijoittamiseen on kerrottu tarkemmin kappaleessa Ympäristö- ja muut vaikutukset.

Alueen teknistaloudelliseen soveltuvuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat monet tekijät. Pelkästään hyvät tuuliolosuhteet eivät yksinään riitä takaamaan hankkeen toteutumista. Voimalan rakennuskustannukset nousevat merkittävästi, jos se ei ole helposti liitettävissä olemassa olevaan infrastruktuuriin, kuten sähkön jakeluverkkoon ja tiestöön.

Tuuliolosuhteet

Tuulikartta
Lähde: Suomen tuuliatlas

Tuuliolosuhteet on tärkein tekijä valittaessa teknistaloudellisesti kannattavinta paikkaa tuulivoimaloille. Tuulivoimatuotantoon sopivien, riittävän tuulisten alueiden kartoittamiseksi käynnistettiin Tuuliatlas-hanke, jossa mallinnettiin Suomen tuuliolosuhteita koko maan laajuudessa.

Tuuliatlaksen valmistumisen jälkeen tuulivoima-hankkeita on suunniteltu ja voimaloita on rakennettu rannikoiden ja tunturialueiden lisäksi myös sisämaan hyvätuulisille alueille.

Liityntä sähköverkkoon

Tuulivoima-alueiden liittäminen sähkön siirtoverkkoon vaikuttaa hankkeen kokonaiskustannuksiin, etenkin silloin kun siirtoyhteydet ovat pitkiä. Lisäksi liittäminen saattaa vaikuttaa ylikunnallisesti sekä edellyttää muutoksia sähköasemaan tai uuden sähköaseman rakentamista.
Fingrid  voimansiirtoverkko
Lähde: Fingrid

Valtakunnallisen kantaverkkoyhtiö Fingridin suositusten mukaan pienet tuulivoimalaitokset on ensisijaisesti liitettävä jakeluverkkoihin, mutta jokainen tapaus on omanlaisensa, eikä ole olemassa tiettyä tehorajaa kantaverkkoon liitettäville voimalaitoksille.

Tyypillisimmillään kantaverkkoon liitettävät tuulivoima-alueet ovat teholtaan yli 15 megawattia. Tätä pienemmän tehon liittäminen kantaverkkoon ei ole yleensä tarkoituksenmukaista eikä kustannustehokasta. Hankkeesta vastaavan on sovittava tuulivoima-alueen liitynnän teknisestä toteutustavasta hyvissä ajoin verkonhaltijan kanssa.

Rakentamista ja huoltoa tukeva infrastruktuuri

Hankkeen kokonaiskustannuksia pienentää, mikäli rakennustöitä ja voimaloiden ylläpitoa palveleva infrastruktuuri on pääosin jo olemassa.

Tuulivoimaloiden suuret ja painavat osat asettavat omat vaatimuksensa kuljetukseen käytettävälle tiestölle. Teiden on oltava kantavia, eikä niissä saa olla liian jyrkkiä mäkiä, jotta voimalan osat voidaan kuljettaa rakennuspaikalle. Jo olemassa oleva tiestö, joka täyttää edellä mainitut vaatimukset vähentää kustannuksia selvästi. Usein tuulivoimayhtiö kuitenkin perusparantaa jo olemassa olevaa tiestöä ennen rakennustöiden alkamista.

Rakennuspaikka vaikuttaa tuulivoimaloiden perustusrakenteisiin ja siten kustannuksiin. Kantavalle maalle perustaminen on yleensä helpointa ja edullisinta.


Sivua päivitetty viimeksi 31.12.2015

Tulosta sivu

MUUALLA VERKOSSA

Suomen tuuliolot:
Suomen tuuliatlas

Lisätietoa verkkoon liittymisestä:
Liittyminen kantaverkkoon (Fingrid)

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä