Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Milloin tarvitaan vesilupa?

Tuulivoimalan rakentaminen vesistöön edellyttää käytännössä aina vesilain mukaista lupaa. Myös maa-alueelle rakentaminen edellyttää vesilain mukaista lupaa, jos rakentamisella on vaikutuksia vesistöön. Lupa-asian käsittelee aluehallintovirasto (AVI).

Käytännössä tuulivoimalan vesiluvan harkinta perustuu vesilain 2:6.2 §:n mukaiseen intressivertailuun. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakentamisesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan tai muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Intressivertailussa otetaan hyötyinä huomioon paitsi tuulivoimalan tuottama taloudellinen hyöty myös esimerkiksi päästöttömän sähköntuotannon lisääntyminen.

Haittoina otetaan huomioon esimerkiksi kalastukselle, lähiseudun asukkaille ja ympäristölle aiheutuvat haitat. Lisäksi vesiluvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa otetaan huomioon alueella voimassa oleva tai laadittava kaava.Sivua päivitetty viimeksi 11.1.2016

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä