Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaava voidaan laatia myös tiettyä alueidenkäyttömuotoa tai -muotoja koskevana vaihemaakuntakaavana. Maakuntakaavassa osoitetaan valtakunnallisia, maakunnallisia, seudullisia ja ylikunnallisia alueidenkäyttötarpeita.

Maakuntakaavassa osoitetun tuulivoima-alueen rajaus voi täsmentyä yleis- tai asemakaavassa. Maakuntakaavassa osoitetun tuulivoima-alueen sijaintiakin voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa, jos tähän on esimerkiksi tarkemmista selvityksistä johtuva perusteltu syy. Yksityiskohtaisempi kaava ei kuitenkaan voi olla maakuntakaavan vastainen. Jos maakuntakaavassa ei ole osoitettu tuulivoima-alueita, tulisi tuulivoimarakentamisen sijoituspaikan soveltuvuus lähtökohtaisesti ratkaista yleis- tai asemakaavalla.

Maakuntakaavaa laadittaessa on maakuntakaavan sisältövaatimuksissa mainitut seikat selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää. Maakuntakaavan sisältövaatimuksista muun muassa maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen asettavat tuulivoimarakentamiselle rajoituksia ja reunaehtoja.


Sivua päivitetty viimeksi 31.12.2015

Tulosta sivu

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä